Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

Rok szkolny 2013/2014
 

Lp. ZADANIA DO REALIZACJI SPOSÓB REALIZACJI TERMIN
1. Organizacja

społeczności uczniowskiej

Wybór nowego Samorządu Szkolnego.

Zebranie Samorządu Szkolnego:
- opracowanie i omówienie planu  pracy
- zapoznanie ze Statutem i Regulaminem Szkoły
- zapoznanie z WSO
- zapoznanie z  programem wychowawczym
- zatwierdzenie Regulaminu Samorządu Szkolnego

Zebrania Samorządu Szkolnego

Bieżące informacje i gazetki okolicznościowe na tablicy samorządu

IX

IX

Cały rok

Cały rok

2. Organizacja życia kulturalnego na teranie szkoły Współorganizacja szkolnych imprez
i uroczystości.
Według „Harmonogramu imprez szkolnych”
Ślubowanie Pierwszaków

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Święto Szkoły

Andrzejki

Boże Narodzenie

Walentynki: Poczta Walentynkowa

Wielkanoc

Konstytucja 3 Maja

Dyskoteki

Sprawowanie opieki nad sztandarem.

Pomoc w obsłudze sprzętu nagłaśniającego podczas różnych uroczystości szkolnych.

Konkursy:

„Najpiękniejsza Kartka Walentynkowa”

Podążanie za aktualnymi wydarzeniami z życia szkoły.

Redagowanie gazetki ściennej na górnym korytarzu.

X

X

X

XI

XII

II

IV

V

Cały rok

Cały rok

Cały rok

IX

Cały rok

Cały rok

3. Troska o interesy społeczności uczniowskiej Reprezentowanie interesów kolegów i koleżanek wobec  społeczności szkolnej Cały rok
4. Działalność charytatywna Akcja „Góra Grosza”

Zbiórki pieniędzy na rzecz fundacji pomagającym chorym i potrzebującym

X/ XI

Cały rok

 

Opiekunowie SU:

 

Paweł Wolder
Renata Mosakowska

 

Samorząd Uczniowski:
Przewodniczący: Sebastian Zawadzki kl. VIb

Zastępca: Arkadiusz Kołodziejski VIa

Skarbnik: Patrycja Piotrowska kl. VIb

Sekretarz: Wiktor Wodecki kl V

Rzecznik Praw Ucznia: Jolanta Dobrzeniecka kl. VIa

 

 

Mochowo, IX 2013